Hymenoptera: Vespidae

Polistes humilis  

Paper Wasp (Polistes humilis) (Polistes humilis)
click photo for larger image
© Vik Dunis 2016
Mount Alexander Regional Park, VIC (May, 2016)
Common Names
  • Common Paper Wasp

Paper Wasp.

Paper Wasp (Polistes humilis) (Polistes humilis)

Paper Wasp

Paper Wasp (Polistes humilis) (Polistes humilis)

Common Paper Wasps attending nest

Paper Wasp (Polistes humilis) (Polistes humilis)

Paper Wasp Nests