Mangrove Grey Fantail   (Rhipidura phasiana)

Mangrove Grey Fantail (Rhipidura phasiana)

Photograph © Vik Dunis 2015

Cape Range National Park, WA  (Sep, 2015)

Mangrove Grey Fantail