PASSERIFORMES: Estrildidae

Taeniopygia bichenovii  

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)
click photo for larger image
© Kay Parkin 2013
Katherine, NT (Jul, 2013)

Double-barred Finch.

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)

Double-barred Finch

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)

Double-barred Finch

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)

Double-barred Finch

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)

Double-barred Finch

Double-barred Finch (Taeniopygia bichenovii)

Double-barred Finch